Digitale verktøy som bidrar til praktisk, målrettet handlekraft og bedre resultater.

SE VÅR KURSKATALOG

REGISTER DEG

Utfordringer i organisasjoner

 • Kultur for endring og omstilling
 • Virksomhetsstyring og linjeledelse
 • Realisering av virksomhetsstrategi
 • Arbeidsprestasjoner og resultatoppnåelse
 • Arbeidsmiljø

Utfordringer i ledergrupper

 • Mangler tydelig formål
 • Leveranse av saksresultater
 • Utnytter ikke mangfoldet
 • Fra meg og mitt til vi og vårt
 • Relasjon til omgivelsene

Utfordringer i lederrollen

 • Arbeidsflyt og tidsstyring
 • Prioritering og delegering
 • Stille tydelige krav 
 • Følge tett opp og gi tilbakemeldinger
 • Medarbeidermobilisering

Utviklingsverktøy

Digitalt universalverktøy i forbedrings- og utviklingsarbeid

 • X-modellens største styrke er enkelthet og brukervennlighet
 • Inndeling i Forutsetninger, Arbeidsmåter og Resultater
 • Inndeling i Sak og Person
 • Dynamisk modell for faseinndelt utviklingsarbeid
 • X-modellen og Change66 er inspirerende og effektive coachingverktøy
 • X-modellen er et flerbruksverktøy i ledelse- og organisasjonsutvikling
 • Anvendbar i alle sammengehenger for å forbedre menneskers daglige liv
X- modellen

Fordeler med X-modellen:

 • Økt meningsskapelse gjennom bevisstgjøring og økt selvinsikt
 • En systematisk måte å arbeide på for alle
 • Felles språk og begrepsapparat
 • Fokus på både sak og person – på organisasjons-, gruppe- og individnivå
 • Fokus på at måten den enkelte arbeider på påvirker resultatet på godt og vondt
 • Se sammenheng og få årsaksforklaringer på hvorfor resultatene blir som det blir

CHANGE66

Hvordan forbedre og endre arbeidsmåter og vaner?

Litt om gangen, men hele tiden! Les bloggen.

Hvorfor skal jeg eller vi gjøre endringen? Hva er fordelene for meg og andre?  Må jeg? Hva er problemene om jeg ikke gjør endringen? Hva skal jeg gjøre? Hvordan gjør jeg det?  Når skal jeg gjøre det og over hvor lang tid? Mange spørsmål kommer opp når vi ser at noe må endres og forbedres.

Våre utviklingsverktøy hjelper deg å finne ut hva som bør endres gjennom en unik analyse metodikk som samler og sammenstiller data fra deg og det du analyserer. Dette danner beslutningsgrunnlaget for en grundig analyse. Change66 verktøyet, appen, hjelper deg å gjennomføre endringene. Change66 er din mentale "dytter" motivator og personlige endringsagent.

 

7 steg for varig forbedring!

 1. Beskrive nåsituasjonen
 2. Analysere årsakene og prioriter forandringsbehov
 3. Søke etter alternative tiltak
 4. Velge tiltak og lage handlingsplan
 5. Gjennomføre og beskriev resultatene
 6. Analysere og vurdere resultatene
 7. Sammenligne resultatene med ønsket sitausjon

Change66® er din personlige endringsagent, Bli coachet, minnet på hva du har bestemt deg for å gjøre og hvorfor du gjøre det, heia rop underveis, motivasjons push når du "glemmer" og jubel når du har fullført.

Change 66 App

Download Our App!

Android

Apple


Konsulenttjenester

Vår ambisjon

Alt vi gjør, gjør vi for å skape merverdi og bedre resultater for kundene gjennom økt bevissthet og bedre ferdigheter som ledere, medarbeidere og team.

Tjenestene våre er bygget på solid erfaring, oppdatert forskning og egenutviklede verktøy for digital transformasjon av arbeidsmåter og arbeidsprosesser.

Vi har lykkes når kundene sitter igjen med kunnskap, ferdigheter og verktøy som:

 • Gir aha- opplevelser som får ledere og medarbeidere til å se utfordringene fra nye perspektiv
 • Gjør dem rustet til å ta tak i utfordringene i arbeidshverdagen
 • Gir praktisk målrettet gjennomføringskraft til å sikre varig forbedring og konkrete resultater
 • Gjør organisasjonen kompetent til «å holde kokeplata varm» og prosessen levende.

Konsulenttjenester

Wisehouse konsulentene har tverrfaglig kompetanse i organisasjons- leder og medarbeiderutvikling. Vi lærer opp organisasjonens egne ressurser i bruk av utviklingsverktøyene og støtter prosessen til organisasjonen er selvgående. Mestrings Akademiet i Bergen, Stensbøl Consulting er selskaper som anvender utviklingsverktøyene i sine tjenester.

Vi hjelper organisasjoner med: 

 • Forbedre arbeidsmåter og arbeidsprosesser for mer effektive ledergrupper og tema.
 • Forbedre arbeidsmåter i leder- og medarbeiderutvikling 
 • Implementere  verktøyene i virksomhetsstyring og enhetlig linjeledelse.
 • Bruk av verktøyene for å gjennomføre effektive kvartalsprioriteter, utviklings- leder- og medarbeidersamtaler.
 • Bruk av verktøyene for å gevinstralisere alle faser i prosjektarbeid for å heve kvaliteten og redusere risikoen.
 • Opplæring og sertifisering av internkonsulenter.

HVORDAN? 

 • Støttesystem for kjærneprosesser i alt utviklingsarbeid tilgjengelig via internett 24/7.
 • Skaper resultater gjennom å involvere og ansvarliggjøre mennesker. 
 • Lisensbasert system tilpasset organisasjonens behov. 
 • Opplæring og brukerstøtte. 

 

HVA?

 • Wisehouse effektiviserer arbeidsprosesser. 
 • Digitaliserer endringsarbeidet fra A til Å.
 • Våre kunder oppnår mer, raskere med mindre ressurs bruk.
 • Gjør forbedring og endringsarbeidet til en positiv opplevelse.

INTERKONSULENTER

Contact us

Subscribe to Newsletter

Hva andre sier om oss


Wisehouse sine digitale verktøy tar organisasjons- og lederutvikling til et nytt nivå. De har enkle systemer for utviklingsarbeid som flytter menneske fra A til Å. De bygger bro fra det gamle til det nye.

Wisehouse sine verktøy hjelper oss med å gi retning, samle og organisere det vi kommer frem til i medarbeider samtalene. Vi får mer ut av det samla potensialet i bedriten.

Vi får informasjon og tilbakemeldinger som beslutningsstøtte for forbedring av arbeidsmåter og arbeidsprosesser som en integrert del av arbeidshverdagen. Ikke en gang i året som tidligere. Enkelt, effektivt og nytttig.